GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej len „GDPR“] a relevantných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ”)

Na nasledujúcich stranách nájdete odpovede na otázky, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje.

        1.Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je VK Slávia TU Košice , so sídlom: Letná 9, 040 01 Košice,
IČO: 35540681,  DIČ: 2021606169, Evidencia občianskych združení MV SR VVS/1-900/90-19157 (ďalej len „My“). Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime GDPR a relevantnými ustanoveniami ZOOÚ, ktoré sa na nás vzťahujú.

Dotknutá osoba môže svoje práva vykonávať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

        e-mailom na: vktuke@gmail.com

        poštou na adrese: VK Slávia TU Košice  so sídlom: Letná 9, 040 01 Košice

 1. Kto je zodpovednou osobou DPO?

Osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov je: Peter Šterbák štatutár OZ

 1. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a na základe akého právneho základu?
  Právny základ Dotknuté ustanovenia právnych predpisov
členské vzťahy článok 6 ods. 1 písm. b)

GDPR, článok 6 ods. 1 písm. c)

GDPR

§ 8 ods. 3 ZoŠ, § 9 ods. 1 ZoŠ,

Zákon o združovaní občanov

komunikácia (napr.

prostredníctvom formulárov, telefonicky, e-mailom)

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR  
zmluvné vzťahy so športovcami a športovými odborníkmi článok 6 ods. 1 písm. b)

GDPR, článok 6 ods. 1 písm. c)

GDPR

§ 4 ZoŠ § 6 ZoŠ, § 31 až § 49a ZoŠ
vedenie zdrojovej evidencie článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR § 8 ods. 3 ZoŠ
zmluvné vzťahy s osobami odlišnými od športovcov alebo športových odborníkov (napr. pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zmluvy o dielo) článok 6 ods. 1 písm. b)

GDPR, článok 6 ods. 1 písm. c)

GDPR

Zákon o dobrovoľníctve, Zákonník práce, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník
informácie o zdravotnej spôsobilosti športovca článok 6 ods. 1 písm. b)

GDPR, článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR,

§ 78 ods. 5 ZOOÚ

§ 34 ods. 3 písm. a) ZoŠ, § 32 písm. k) ZoŠ
zapisovanie údajov do informačného systému športu článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR § 79 a nasl. ZoŠ
monitorovanie športovca a športového odborníka a vyhotovovanie obrazových, zvukových, obrazovozvukových záznamov a záznamov o fyzickej výkonnosti športovca  a používanie týchto záznamov článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR § 5 ods. 6 a ods. 7 Zoš, § 8 ods. 8 ZoŠ
vyhotovovanie obrazových, zvukových, obrazovozvukových záznamov verejnosti zo súťaží a podujatí a používanie týchto záznamov článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 6 ods. I písm. f) GDPR § 8 ods. 8 ZoŠ
organizovanie a riadenie súťaží, účasť na súťaži článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR § 8 ods. 1 ZoŠ, S 15 ods. 1 ZoŠ
účtovné a daňové účely článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR právne predpisy v oblasti účtovníctva a správy daní

 

Zoznam použitých skratiek:

GDPR  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 0 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

ZOOÚ zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZoŠ zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon o dobrovoľníctve zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Zákon o združovaní občanov        zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Civilný mimosporový poriadok     zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

Civilný sporový poriadok               zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov

Občiansky zákonník        zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Obchodný zákonník        zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Trestný zákon                zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Trestný poriadok             zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Zákon o archívoch          zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákonník práce               zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Správny súdny poriadok zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Správny poriadok            zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Exekučný poriadok         zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Zákon o priestupkoch     zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

 

 1. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Podľa povahy veci spracúvame rôzne kategórie osobných údajov (napr. meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo) vrátane osobitných kategórií osobných údajov (napr. zdravotný stav, výška, váha). Osobitné kategórie osobných údajov však spracúvame len vtedy, ak je to nevyhnutné (napr. na plnenie našich povinností v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

 1. Od koho získavame osobné údaje?

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame, získavame priamo od Vás, napr. ak nás kontaktujete, pri výkone športovej činnosti (napr. účasťou v súťaži), na základe zmluvného alebo členského vzťahu k športovej organizácii, ak sa uchádzate o zamestnanie alebo v prípade, ak zastupujete organizáciu, pre ktorú pracujete.

Osobné údaje získavame aj z iných zdrojov, napr. od inej športovej organizácie, z verejne dostupných zdrojov, od štátnych orgánov alebo iných osôb (napr. od našich zmluvných partnerov).

 1. Musíte nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytovanie väčšiny osobných údajov je tzv. zákonnou požiadavkou, pretože ich poskytnutie je povinné v zmysle ZoŠ (napr. vyžadovanie bezúhonnosti na výkon činnosti športového odborníka, vyžadovanie odbornej spôsobilosti, vyžadovanie overovania zdravotnej spôsobilosti športovca, údaje o zmluvných vzťahoch športovca s inými športovými organizáciami a o ich trvaní, pre zápis údajov do zdrojovej evidencie športovej organizácie a do informačného systému športu, údaje potrebné pre vypracovanie výročnej správy). Ich neposkytnutie vo väčšine prípadov vedie k nemožnosti uzavrieť s Vami zmluvu.

Ak ste naším zamestnancom alebo sa uchádzate o zamestnanie, poskytovanie osobných údajov je tzv. zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ide aj o prípady, keď profesionálny športovec alebo športový odborník vykonáva činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu. Ich poskytnutie je povinné, nakoľko bez týchto údajov nevieme s Vami uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a plniť si svoje zákonné povinnosti voči úradom (napr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, daňový úrad).

 1. Poskytujeme osobné údaje iným príjemcom?

Vaše osobné údaje poskytujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Vaše osobné údaje poskytujeme jednak našim zamestnancom a tiež tzv. sprostredkovateľom, ktorými sú najmä:   iné športové organizácie (napr. športové kluby, národný športový zväz)   naši zmluvní partneri — napr. športovci vykonávajúci šport ako samostatne zárobkovo činné osoby, športoví odborníci vykonávajúci svoju činnosť ako podnikanie (napr. tréneri, inštruktori), sponzori,   externí dodávatelia služieb — napr. účtovní poradcovia, poskytovatelia služieb BOZP, poskytovatelia softvérových produktov — napr. Google Ireland Limited, Facebook, Inc.,   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, dopingový komisár, Sociálna poisťovňa, daňové úrady, zdravotné poisťovne a iné osoby, ktorým sme za určitých okolností povinní poskytovať osobné údaje „zo zákona”,   osoby v súvislosti s ochranou práv a právom chránených záujmov (napr. advokáti, súdy alebo exekútori).

 1. Prenášame osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?

Keď navštívite naše webové sídlo   využívame službu Google Analytics, ktorá nám umožňuje zistiť návštevnosť našich webových stránok a čo na nich ľudia najčastejšie hľadajú. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Ireland Limited. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané mimo EÚ. Spoločnosť Google Ireland Limited deklaruje používanie rovnakej ochrany osobných údajov a dodržiavanie právnych rámcov súvisiacich s prenosom osobných údajov, ako sú napríklad rámce EU-US a Swiss-US Privacy Shield Framework.

 1. Súbory cookies

Na našom webovom sídle používame súbory cookies nepoužívame.

 1. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania osobných údajov nájdete v našom registratúrnom poriadku/našej štruktúre členenia registratúry [tu by malo byť prelinkovanie na registratúrny poriadok alebo štruktúru členenia registratúry].

 1. Uskutočňujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Nie, neuskutočňujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 1. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte práva, o ktorých by ste mali vedieť. Vaše práva závisia
od účelu, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje.

a) Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať k nim prístup za podmienok stanovených GDPR. Poskytneme Vám kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame pod podmienkou, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronicky, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

b) Právo na opravu:

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom
na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“):

Za určitých okolností máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak:
 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,   odvoláte súhlas na spracúvanie osobných údajov v prípadoch, kde sa vyžaduje súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,   namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov, pri profilovaní) a neprevažujú žiadne naše oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo ak namietate voči ich spracúvaniu na účely priameho marketingu,   osobné údaje sa spracúvali nezákonne,   osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,         osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti  adresovanou priamo dieťaťu.

Právo na vymazanie sa za podmienok uvedených v GDPR neuplatní, napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, na účely archivácie alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
počas obdobia, kedy overujeme správnosť osobných údajov, ak ste správnosť osobných údajov napadli,   spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia,   ak my už osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,   do overenia, či oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi, ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov, pri profilovaní).

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

e) Právo na prenosnosť údajov:

Máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:
sa spracúvanie Vašich osobných údajov zakladá na súhlase alebo na zmluve a zároveň   ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

f) Právo namietať:

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov, pri profilovaní). V tom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

13. Zmeny informačnej povinnosti

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek informácie o spracúvaní osobných údajov upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na našom webovom sídle alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.